10 explicații Biblice despre Iad pe care nu le știai până Acum

10 explicații Biblice despre Iad pe care nu le știai până Acum

10 Dovezi Biblice despre Iad pe care nu le știai până Acum

Nimeni nu este în Iad acum

Acest lucru este demonstrat in 2 Petru 2:9

„înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:”

2 Petru 2:9

Nu este posibil ca oamenii să mearga direct în Rai sau în Iad, decât după Judecată. Judecata va determina răsplata noastră sau pedeapsa noastră.

Și dacă vă întrebați când va avea loc judecata lui Dumnezeu citiți următorul verset:

„Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:”

2 Timotei 4:1

Aceasta nu va fii înainte de Cea de-a 2-a Revenire a lui Isus, când fiecăruia i se va decide soarta. Matei 13:40-42 confirmă:

„Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.

Matei 13:40-42

Ideea că omul după ce moare se duce direct în Rai sau în Iad este o concepție Greșită. Este predicată și susținută în multe biserici, dar nu este conform Bibliei. În acest caz vă puteți întreba: Și atunci ce se întâmplă cu omul atunci când moare? Voi explica în punctul următor:

 

Vreți să aprofundați mai mult acest Subiect? Noi vă trimitem această Carte, GRATUIT, oriunde în România!

Cartea Marea Lupta
Marea Luptă

Autor: Ellen G. White

Editura: Viață și Sănătate

 

Lăsați-ne Numele și Emailul Dvs. astfel încât să putem stabili unde să trimitem această Carte. Poate fii cumpărată de la editura Viață și Sănătate însă dacă nu aveți această posibilitate, noi o putem trimite Gratuit oriunde în Romania!

 

Morții dorm în Mormânt

Biblia folosește cuvântul „somn” pentru a descrie starea morții în nenumărate exemple. Unul dintre acele exemple este despre moartea lui Lazăr despre care putem citi in Ioan 11:11-14, unde Isus a spus:

„După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci, Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit…

Ioan 11:11-14

Isus a descris moartea lui Lazăr ca un „somn”. În timp ce morții dorm în mormânt, ei nu sunt conștienți cu ceea ce se întâmplă în jurul lor.

„Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri, dar cei morţi nu ştiu nimic şi nu mai au nicio răsplată, fiindcă până şi pomenirea li se uită. Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor de mult au şi pierit şi niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Tot ce găseşte mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta! Căci, în Locuinţa morţilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici ştiinţă, nici înţelepciune!”

Eclesiastul 9:5,6,10

Puteți citi mai multe aici Ce se întâmplă cu Sufletul după Moarte?

Morții nu simt nici dragostea nici mânia, deoarece sunt într-o stare de inconștiență în mormânt. Ei vor rămâne în această stare până la înviere. Iar acest lucru conduce la următoarea dovadă:

 

Vor exista Două Învieri separate

Conform Bibliei, vor exista două învieri separate: una pentru cei Drepți(neprihăniți) și una pentru cei Păcătoși.

„Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată.

Ioan 5:28-29

Cel neprihănit va învia prin Învierea către Viață, iar cel păcătos va învia prin Învierea destinată Judecății. Iar aceste două învieri vor fii despărțite de 1.000 de ani(un mileniu).

„Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani. Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere.”

Apocalipsa 20:4-5

Propoziția „Aceasta este întâia înviere.” vorbește despre cei care au înviat deja la prima înviere și au împărățit cu Dumnezeu 1.000 de ani, neincluzând și pe restul morților(cei păcătoși) pentru că subiectul acestui pasaj sunt cei care au fost luați în Cer să împărățească cu Dumnezeu, iar exact această propoziție demonstează când vor învia cei păcătoși.

Motivul pentru care cei Păcătoși vor învia după 1.000 de ani și pedepsiți este pentru că cei drepți, după ce vor fii luați la Ceruri și răsplătiți, vor participa la judecarea celor nedrepți, confirmând astfel Dreptatea lui Dumnezeu. Dar nu vom intra mai mult în subiectul acesta acum, pentru că acestă chestiune ține mai mult de subiectul Judecății.

 

Iadul nu va exista pentru Totdeauna

Contrar credinței populare, Iadul nu va arde pentru totdeauna. Pentru că de exemplu în Romani 6:23 ni se spune că „plata păcatului este moartea”, nu că păcătosul va arde pentru totdeauna.

Moartea despre care se vorbeste aici – care apropo, nu este moartea naturală, pământească pe care toți o experimentăm – este moartea a Doua.

„Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”

Apocalipsa 21:8

Se numește „moartea a doua” deoarece are loc după ce păcătoșii au fost înviați, la sfârșitul mileniului(celor 1.000 de ani dintre învierea dintâi și cea de-a doua). Cu alte cuvinte cei păcătoși vor muri de Două ori: cea naturală și cea primită ca pedeapsă la sfârșitul mileniului. Și vor fii aruncați în ghenă și vor muri din nou.

Isus Hristos a murit pe Cruce plătind pentru păcatele noastre. Iar dacă plata păcatului nostru ar fii fost să ardem în Iad pentru totdeauna, de ce nu arde Isus și acum? Ar fii trebuit să ardă în Iad pentru totdeauna. Dar, NU! El a murit pe cruce pentru ca Noi să nu experimentăm cea de-a doua Moarte. Acest contrast este prezentat și în cel mai popular verset din Biblie:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Ioan 3:16

Putem observa din acest text că avem două opțiuni: ori pierim ori avem viață veșnică. „A pieri” nu înseamnă a arde în Iad pentru totdeauna. Și totuși nu se termină acolo…

„Dar cei răi pier şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: pier, pier ca fumul.”

Psalmi 37:20

Aceasta este o referință la jertfele aduse în Vechiul Testament. Ele(jertfele) erau arse până la cenușă. Iar acest lucru este asemănat cu distrugerea celor Păcătoși care vor fii arși în Iadul de foc până la cenușă. Și dacă vă întrebați: Oare chiar asta vrea să însemne? Citește textul de mai jos, care ar trebui să șteargă orice îndoieli din mintea ta.

„Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.”

Maleahi 4:1-3

Alt argument poate fii acesta: Dacă cei Nelegiuiți vor arde pentru Totdeauna în Iad, nu ar însemna acest lucru că sunt Nemuritori? Cu toate acestea, Biblia ne învață ca doar Dumnezeu are nemurirea:

„… Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea şi care are cinstea şi puterea veşnică! Amin.”

1 Timotei 6:15-16

„Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.”

1 Corinteni 15:51-53

„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său.”

1 Ioan 5:11

Cui îi este promisă Viața Veșnică? Celui care este Îl caută pe Isus Hristos și are o relație cu Acesta. Așadar cei care Nu au o relație cu Isus, nu vor avea Viață Veșnică adică nu au cum să ardă în Iad pentru totdeauna.

 

Focul Veșnic îi îndepărtează pe Oameni de Dumnezeu

Conceptul unui loc Veșnic de tortură unde oamenii sunt arși în foc la infinit, a produs pagube foarte mare în încercarea prezentării adevărului Biblic și pe Dumnezeu. Iar acest lucru este pentru că Îl prezintă într-o lumină greșită pe Dumnezeu.

Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu ca iubitor și drept. Dar cum poate fi acesta cazul dacă îi torturează pe cei Păcătoși pentru totdeauna pentru păcatele pe care le-au făcut într-o viață scurtă? Nu are logică! Iar acest argument este același pe care l-am auzit și din partea unor atei.

Biblia totuși menționează că cei Păcătoși vor fii pedepsiți pe măsura păcatelor lor. Isus, în parabola Ispravnicului Credincios – care ilustrează întoarcerea Sa și pedeapsa celor răi – spune:

Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a ştiut-o şi a făcut lucruri vrednice de lovituri va fi bătut cu puţine lovituri. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.

Luca 12:47-48

Acolo vorbește despre robul care va fii batut cu „puține sau multe lovituri”, iar dacă aplicăm acest lucru la pedeapsa primită de cei nedrepți din Iadul de foc, ar însemna că unii vor arde mai mult decât alții, depinzând de gravitatea păcatului lor. Satana totuși va arde cel mai mult deoarece păcatul își are originea în el.

 

Satana va arde până la Cenușă

Nu numai că cei răi for arde în Iad până la cenușă, chiar și Satana va arde împreună cu ei până la cenușă. Pe măsură ce vorbim despre distrugerea lui Satana sub simbolismul regelui Tirului în Ezechiel 28:18, Dumnezeu a zis:

„Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc.”

Exechiel 28:18

Focul Iadului este pregătit intenționat pentru distrugerea Diavolului și a îngerilor săi:

Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit Diavolului şi îngerilor lui!

Matei 25:41

Apropo, i se spune aici „focul cel veșnic” nu pentru că va arde pentru totdeauna, ci pentru că efectul său va fi pentru totdeauna. Cei care vor ajunge acolo, vor fii distruși pentru totdeauna.

Dar ce ar trebui să înțelegem de aici este că Dumnezeu nu vrea ca nimeni să nu ardă în Iadul de Foc. A fost făcut pentru Diavol și îngerii lui, pentru că soarta lor a fost deja decisă. Niciun om nu a fost născut pe această lume deja condamnați la Focul Iadului.

Dumnezeu a creat o cale de scăpare/mântuire prin Fiul Său, Isus Hristos. Dacă îl acceptăm ca Domn și Mântuitor personal, ne mărturisim păcatele și ne pocăim de ele, în numele lui Isus, vom fii mântuiți.

 

Iadul va fii pe Pământ

Contrar credinței populare, că Iadul va fii undeva în centrul lumii, Iadul va fii pe Pământ. Apocalipsa 20:7-10 spune:

„Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat şi va ieşi din temniţa lui ca să înşele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde sunt fiara şi prorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.”

Apocalipsa 20:7-10

Rețineți mențiunea că Diavolul și cei răi vor fii arși aici pe Pământ, foc pe care Dumnezeu îl va trimite din cer/văzduh.

Sunt sigur că ați observat și ultima propoziție care spune că „Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.” Ei bine, limba română nu este limba originară în care s-a scris Biblia, iar fraza „în vecii vecilor” este tradusă din greacă, din cuvântul αιών care înseamnă „o perioadă de timp”, iar asta împreună cu ce am menționat mai devreme a fii „pentru totdeauna”, depinzând de context.

Iar dacă studiați fraza „pentru totdeauna” veți observa că este utilizată de multe ori specificând o perioadă finită de timp, sau până cineva moare. Spre exemplu, haideți să citim Exod 21:5-6

„Dacă robul va zice: ‘Eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevastă-mea şi copiii mei şi nu vreau să ies slobod’, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de uşă sau de stâlpul uşii şi stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă, şi robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui.”

Exod 21:5-6

Aici evident că scrie ca acel rob îi va sluji stăpânului „pentru totdeauna” dar evident că îl va sluji până acesta va muri.

Când Ana era gata să-și dedice copilul(Samuel) preoției, a spus:

„Dar Ana nu s-a suit şi a zis bărbatului ei: „Când voi înţărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului şi să rămână acolo pentru totdeauna.””

1 Samuel 1:22

Ea a spus că o să-și dedice copilul „pentru totdeauna” care pe un înțeles mai direct înseamnă „pentru toată viața lui”(până la moarte).

În mod similar cu cele două exemple se vorbește și despre Iadul de Foc. Toți vor arde până ce focul îi va distruge de tot până la moarte, și se pare că acest lucru va dura mai mult de 1 zi si 1 noapte.

 

Iadul nu înseamnă neapărat Ghenă

Cuvântul „Iad” nu se referă mereu la Ghenă, cum unii presupun. Și acest lucru îi confuzează pe mulți oameni.

Spre exemplu este tradus de 31 de ori cuvântul „Sheol”(הקבר) din ebraică care înseamnă „mormânt”.

„Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo.” Psalmi 139:8

În Noul Testament, cuvântul „Iad”, din grecește este tradus în 3 cuvinte: „Hades”(άδης), „Tartarus”(τάρταρος) și „Gehenna”(γεένα).

Hades = Locuința Morților

Cuvântul „Hades” este echivalentul cuvântului ebraic „Sheol”(הקבר) care înseamnă „mormânt” sau „locuința morților”.

Un exemplu al folosirii cuvântului „Hades” este Faptele Aposolilor 2:27 „căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.” Aceasta este o profeție făcută despre Isus, că trupul Lui nu va suferi putrezirea, ci va învia din morți.

Gehenna = Ghenă

Cuvântul „Gehenna”(γεένα) înseamnă „un loc de ardere” și este adesea folosit exprimând „ghenă” așa cum se poate citi în Marcu 9:43 Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât să ai două mâini şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge.

Apropo, referitor la partea în care spune că „focul care nu se stinge” asta înseamnă pur și simplu că Nimeni nu îl poate stinge. Ci se va stinge singur după ce îi va extermina complet pe Diavolul, îngerii săi și pe cei răi conform Isaia 47:14 „Iată-i, au ajuns ca miriştea pe care o arde focul şi nu-şi vor scăpa viaţa din flăcări, căci nu va fi ca un cărbune la care se încălzeşte cineva, nici ca un foc la care stă.”

Tartarus = Adânc

Cea de-a treia variantă care este folosită în Noul Testament traducând cuvântul „Iad” este „Tartarus”(τάρταρος) înseamnă „un loc întunecat”/”un loc adânc” și este folosit doar o singură dată în Noul Testament în 2 Petru 2:4 „Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată;”

În mitologia greacă, „Tartarus”(τάρταρος) reprezintă un loc adânc în „Hades”(άδης) rezervat pentru dumnezeii neascultători. Petru folosește această expresie pentru a exprima că îngerii căzuți sunt acum într-o închisoare simbolică de întuneric și moarte, separați de Dumnezeu care este sursa vieții. De exemplu, Isus a spus în Ioan 8:12 „Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”

 

Focul Iadului va curăța Pământul

Pe lângă scopul inițial al focului destinat lui Satana și al îngerilor săi, scopul Focului Iadului este să curețe Pământul de păcat și păcătoși. După ce acest lucru se va termina, Dumnezeu va crea un Cer nou și un Pământ nou.

„Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.”

2 Petru 3:10-13

Este interesant că în timpul Potopului, Dumnezeu a curățat Pământul prin apă, iar acum la reîntoarcerea lui Isus – mai specific după cei 1.000 de ani menționați mai sus(după sfârșitul mileniului) când cei răi vor fii aruncați în Ghenă – va curăța Pământul din nou, dar de data aceasta prin Foc. Dumnezeu trebuie să facă acest lucru pentru a elimina toate urmele păcatului de pe această planetă pentru că TOTUL a fost corup de către păcat: nu numai oamenii dar și pământul, apa și aerul. Totul este compromis din cauza păcatului.

 

Dumnezeu nu găsește nicio plăcere în Pedepsirea păcătoșilor

Chiar dacă Dumnezeu spune că va exista Ghena unde oamenii păcătoși vor fii distruși, aceasta nu este ceva prin care Dumnezeu găsește plăcere.

„Spune-le: ‘Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel?’”

Ezechiel 33:11

Moartea pătoșilor care nu s-au pocăit de păcatele lor este necesară deoarece este cerută de Dreptatea lui Dumnezeu. Pedeapsa încălcării Legii lui Dumnezeu – Cele 10 Porunci – este Moartea.

„Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Romani 6:23

Dar în același timp, acest lucru nu este ceva ce Dumnezeu a căutat. El nu caută să se răzbune pe cei ce I-au călcat Legea. Ba din contra, El vrea ca toți să fie scăpați de flăcările Iadului, pentru că de aceea L-a trimis pe Isus să moară pentru păcatele noastre. Ne iubește atât de mult.

 

Nimeni nu arde în Iad acum. Cei care au murit deja, dorm în mormânt așteptând Judecata lui Dumnezeu. Focul Iadului va fii aprins la sfârșitul Mileniului și toți îngerii căzuți și păcătoșii nepocăiți de păcatele lor vor arde până la cenușă, pregătind terenul pentru un Cer și un Pământ Nou pe care Dumnezeu le va crea. Acest lucru se va întâmpla pentru că Dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsă pentru încălcarea Legii Lui. Dar Dumnezeu nu găsește plăcere în moartea celor nedrepți. Noi toți suntem copii creați de El și El vrea ca noi toți să fim mântuiți. De aceea L-a trimis pe Fiul Său preaiubit să moară pentru păcatele noastre… atât de mult ne iubește.

 

 1. DanielRăspunde
  în urmă 1 săptămână

  Eu zic ça bati campii. Citeste toata Biblia, si mai cu arentie

  • GetaRăspunde
   în urmă 7 zile

   Dacă bate câmpii atunci explică tú subînțeleasu să l știm cu toti care si cum

   • tiby tikaRăspunde
    în urmă 8 ore

    bună seara geta.să știi că daniel are dreptate.nu se leagă ce spune tipa asta.

 2. Simionas CristianRăspunde
  în urmă 3 zile

  Sa-mi trimite-ti va rog cate 5 exemplare din fiecare carte expusa ..Multumesc

  • Mesagerul SperanteiRăspunde
   în urmă 3 zile

   Buna ziua,

   Din păcate nu putem face acest lucru. Trimitem cărți DOAR persoanelor care au un interes real pentru a citi aceste cărți DAR care nu își permit să le cumpere. Trimitem cate 1-2 cărți per individ astfel încât să trimitem la mai multe persoane ținând cont că toate cheltuielile le suportăm noi. Dacă doriți să dați aceste cărți și altora, vă invităm să le comandați direct de la editură (nu suntem afiliați, ci de acolo le cumpărăm și noi ca să le oferim gratuit)
   https://www.viatasisanatate.ro

   Vă mulțumim pentru înțelegere.

   • tiby tikaRăspunde
    în urmă 8 ore

    bună seara.eu zic că femeia asta h.white are o problemă.păi ea face referire doar la ceea ce este muritor,adică la trup.bun,să zicem că trupul va arde,și gata….totul sa sfârșit.dar sufletul este suflarea BUNULUI DUMNEZEU,deci noi știm că BUNUL DUMNEZEU este nemuritor,deci prin urmare și sufletul omului este nemuritor.cu sufletul ce se va întîmpla?pentru că nu poate suferi doar trupul și sufletul nu,la fel cum nu se poate bucura doar sufletul de veșnicie lângă BUNUL DUMNEZEU,iar trupul nu.pentru că aici pe pământ,noi păcătuim și cu trupul dar și cu sufletul.tot așa când facem ceea ce este bine și plăcut înaintea BUNULUI DUMNEZEU,facem și cu trupul dar și cu sufletul.deci,acum spune-mi care este explicaţia ta.mulţumesc.

 3. tiby tikaRăspunde
  în urmă 8 ore

  bună seara.eu zic că femeia asta h.white are o problemă.păi ea face referire doar la ceea ce este muritor,adică la trup.bun,să zicem că trupul va arde,și gata….totul sa sfârșit.dar sufletul este suflarea BUNULUI DUMNEZEU,deci noi știm că BUNUL DUMNEZEU este nemuritor,deci prin urmare și sufletul omului este nemuritor.cu sufletul ce se va întîmpla?pentru că nu poate suferi doar trupul și sufletul nu,la fel cum nu se poate bucura doar sufletul de veșnicie lângă BUNUL DUMNEZEU,iar trupul nu.pentru că aici pe pământ,noi păcătuim și cu trupul dar și cu sufletul.tot așa când facem ceea ce este bine și plăcut înaintea BUNULUI DUMNEZEU,facem și cu trupul dar și cu sufletul.deci,acum spune-mi care este explicaţia ta.mulţumesc.