Este într-adevăr Duminică Sabatul instituit de Dumnezeu?

Este într-adevăr Duminică Sabatul instituit de Dumnezeu?

Sabatul nu se rezumă la o zi din trecut, ci se referă şi la prezent şi la viitor. În plus, ceea ce s-a întâmplat în această zi neglijată poate avea un efect serios în viaţa ta.

1. În ce zi obişnuia Isus să Se închine?

 

A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă şi S-a sculat să citească.

Luca 4:16

Obiceiul Domnului Isus era să Se închine în Sabat.

2. Care zi a săptămânii este Sabatul?

 

Ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău.

Exodul 20:10

După ce a trecut ziua Sabatului,…în ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă, pe când răsărea soarele.

Marcu 16:1, 2

Sabatul nu este prima zi a săptămânii (duminica), cum cred mulţi, ci a şaptea zi a săptămânii (sâmbăta). Observaţi din textul de mai sus din Scriptură că Sabatul este ziua dinaintea primei zile a săptămânii.

3. Cine şi când a făcut Sabatul?

 

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul. … În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse.

Geneza 1:1; 2:2, 3

Dumnezeu a făcut Sabatul în timpul Creaţiunii, când a făcut toată lumea. El S-a odihnit în Sabat, l-a binecuvântat şi l-a sfinţit (adică l-a pus deoparte pentru o folosinţă sfântă).

[books heading=”Vreți să aprofundați acest Subiect? Noi vă trimitem această Carte, GRATUIT, oriunde în România!” ids=”10743″ subscribe=”2″ cautions=”Lăsa-ți-ne Numele și Emailul Dvs. astfel încât să putem stabili unde să trimitem această Carte. Poate fii cumpărată de la editura Viață și Sănătate însă dacă nu aveți această posibilitate, noi o putem trimite Gratuit oriunde în Romania!”]

4. Ce spune Dumnezeu despre păzirea Sabatului în Cele Zece Porunci, pe care le-a scris cu propriul Său deget?

 

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Exodul 20:8-11

Şi Domnul mi-a dat cele două table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

Deuteronomul 9:10

În cea de a patra poruncă din cele 10, Dumnezeu ne-a poruncit să respectăm Sabatul zilei a şaptea ca fiind ziua Sa cea sfântă. Dumnezeu ştia că oamenii vor uita de Sabatul Său, aşa că El a început această poruncă, cu expresia „adu-ţi aminte.” El nu i-a poruncit nimănui, nicicând să păstreze vreo altă zi ca pe o zi săptămânală sfântă.

5. Dar oare nu s-au schimbat Cele 10 Porunci?

Isus a spus:

Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.

Luca 16:17

Dumnezeu a spus:

nu-Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.

Psalmii 89:34

Observaţi că Cele 10 Porunci au ieşit de pe buzele lui Dumnezeu. În Exodul 20:1 scrie: Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, şi a zis… [apoi sunt enumerate Cele 10 Porunci în versetele următoare, 2-17].”

Cu siguranţă că nu! Este absolut imposibil ca oricare poruncă din Legea morală a lui Dumnezeu să se schimbe. Toate cele 10 porunci sunt obligatorii astăzi.

6. Au respectat apostolii Sabatul?

 

Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi.

Fapte 17:2

Pavel şi tovarăşii lui … au intrat în ziua Sabatului în sinagogă şi au şezut jos.

Fapte 13:13, 14

În ziua Sabatului am ieşit afară pe poarta cetăţii, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am şezut jos, şi am vorbit femeilor, cari erau adunate laolaltă.

Fapte 16:13

Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci.

Faptele 18:4

Da, cartea Faptele Apostolilor ne arată clar că Pavel şi Biserica primară respectau Sabatul.

7. S-au închinat Neamurile în Sabat?

Dumnezeu a poruncit:
Ferice de omul care

„… păzeşte Sabatul, ca să nu-l pângărească.” „Şi pe străinii, care se vor lipi de Domnul ca să-I slujească …şi pe toţi cei ce vor păzi Sabatul, ca să nu-l pângărească,, şi vor stărui în legământul Meu îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umplea de veselie în Casa Mea de rugăciune … căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele.”

Isaia 56:2, 6, 7, sublinirea autorilor

Apostolii au învăţat:

Când au ieşit afară din sinagogă, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. …În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.

Fapte 13:42, 44, sublinierea autorilor

Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe Iudei şi pe Greci.

Fapte 18:4

Apostolii Bisericii Nou Testamentale timpurii nu numai că se supuneau poruncii Sabatului, dar şi învăţau Neamurile convertite să se închine în Sabat. Nici o dată măcar nu au făcut referinţă la ziua de duminică, ca la o zi sfântă.

8. Dar nu a fost schimbat Sabatul cu duminica în momentul în care Isus a murit şi înviat?

Nu există nici cel mai mic indiciu că Sabatul ar fi fost schimbat în momentul în care Isus a murit sau a înviat. De fapt, Biblia ne învaţă opusul. Vă rog, revedeţi cu grijă următoarele:

A. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul.

De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Exod 20:11

Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o.

Geneza 2:3

B. Hristos Se aştepta ca poporul Său să păstreze încă Sabatul, în anul 70 d.Hr. când Ierusalimul a fost distrus.

Cunoscând foarte bine că Ierusalimul va fi distrus de romani în anul 70 d.Hr., Isus Şi-a avertizat urmaşii din acea vreme zicându-le, „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.” Matei 24:20, sublinierea autorului. Isus a arătat clar că Se aştepta ca Sabatul să fie păstrat chiar şi la 40 de ani după învierea Sa. De fapt, nu există nici cea mai mică sesizare cum că Isus, Tatăl Său, sau apostolii ar fi schimbat vreodată (în orice timp sau circumstanţă) Sabatul sfânt al zilei a şaptea cu orice altă zi.

C. Femeile care au venit să ungă trupul mort al lui Hristos, au păstrat Sabatul. Isus a murit „în ziua dinaintea Sabatului” (Marcu 15:37, 42), care se numeşte acum Vinerea Mare.

Femeile au pregătit mirodenii şi miruri să ungă trupul Său, apoi „în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege.” Luca 23:56. Doar „după ce a trecut ziua Sabatului” (Marcu 16:1) femeile au venit „în ziua dintâi a săptămânii” (Marcu 16:2) să-şi continue lucrarea lor tristă. Ele au văzut că „Isus a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii” (versetul 9) care este în mod obişnuit denumită Duminica Învierii. Vă rog să observaţi că Sabatul „în conformitate cu poruncile” era ziua ce precedea duminica învierii, zi pe care noi o numim azi sâmbăta..

D. Ucenicul lui Isus, Luca, a scris două din cărţile BiblieiLuca şi Fapte.

El a spus că în cartea Luca a scris despre „toate” învăţăturile lui Isus. (Fapte 1:1-3). Dar el nu a scris nimic despre păstrarea duminicii sau schimbarea Sabatului.

9. Unii oameni spun că Sabatul va fi păstrat pe Noul Pământ. Este adevărat?

 

Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe cari le voi face, vor dăinui înaintea Mea – zice Domnul – aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru. În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, – zice Domnul.

Isaia 66:22, 23

Da, Biblia ne învaţă că oamenii răscumpăraţi din toate timpurile vor păstra Sabatul pe Noul Pământ.

10. Nu este duminica Ziua Domnului?

 

Dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul.

Isaia 58:13

Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.

Matei 12:8

Biblia vorbeşte despre „Ziua Domnului” în Apocalipsa 1:10, deci Domnul are o zi specială. Dar nici un verset din Biblie nu se referă la duminică spunând că este Ziua Domnului. Mai degrabă Biblia identifică Sabatul ca fiind Ziua Domnului. Singura zi pe care Dumnezeu a binecuvântat-o vreodată şi a numit-o zi sfântă este Sabatul zilei a şaptea.

11. Ar trebui să păstrez duminica în onoarea învierii Sale?

 

Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.

Romani 6:3-6

Nu! Nu mai mult decât ar trebui să ţinem vinerea în onoarea crucificării. Hristos a instituit botezul în onoarea morţii, îngropării şi învierii Sale. Biblia nu sugerează niciodată păstrarea duminicii în onoarea învierii Sale (sau pentru oricare alt motiv). Noi Îl onorăm pe Hristos supunându-ne Lui (Ioan 14:15)–nu punând cerinţele omeneşti în locul cerinţelor Sale.

12. Dar dacă nu avem indicaţii în Biblie pentru păzirea duminicii, a cui idee a fost?

 

Şi se va încumeta să schimbe vremile şi legea.

Daniel 7:25, RSV*

Aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. … Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.

Matei 15:6, 9

Preoţii lui calcă Legea Mea. … Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos… zicând: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu! şi Domnul nu le-a vorbit!

Ezechiel 22:26, 28

Oameni induşi în eroare în trecutul îndepărtat, au făcut cunoscut că ziua sfântă a lui Dumnezeu a fost schimbată, din Sabat în duminică. Dumnezeu a prezis că acest lucru se va întâmpla şi aşa s-a şi întâmplat. Această eroare a fost preluată de generaţiile noastre, ca fiind o realitate evanghelică. Păzirea duminicii este o tradiţie a oamenilor induşi în eroare şi încalcă Legea lui Dumnezeu care porunceşte păzirea Sabatului. Dumnezeu a binecuvântat Sabatul, iar atunci când Dumnezeu binecuvintează nici un om „nu poate întoarce.” Numeri 23:20.

*The Revised Standard Version of the Bible, (C) 1946, 1952, 1971 by the Division of Christian Education of the National Council of the Churches of Christ in the USA. Used by permission.

13. Nu este periculos să te atingi de Legea Domnului?

 

Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc Eu, şi să nu scădeţi nimic din ele; ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau Eu.

Deuteronomul 4:2

Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat…. N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos.

Proverbele 30:5, 6

Dumnezeu le-a interzis oamenilor, în mod clar şi categoric să schimbe Legea Sa prin ştergerea sau adăugarea vreunui pasaj. Să te atingi de Legea sfântă a lui Dumnezeu în oricare mod, este unul din lucrurile cele mai înfricoşătoare şi periculoase, pe care le-ar putea face cineva.

14. Totuşi, de ce a creat Dumnezeu Sabatul?

A. Semn al creaţiunii.

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. … Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pămîntul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.

Exodul 20:8, 11

B. Semn al răscumpărării şi sfinţirii.

Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.

Ezechiel 20:12

Dumnezeu a creat Sabatul ca un semn cu două semnificaţii: (1) Este un semn că El a creat lumea în şase zile literale de 24 de ore şi (2) este de asemenea un semn al atotputerniciei lui Dumnezeu de a-i răscumpăra şi de a-i sfinţi pe oameni. Negreşit, orice creştin va iubi Sabatul, ca pe un semn preţios al Creaţiei şi răscumpărării (Exodul 31:13, 17; Ezechiel 20:12, 20). Este o mare insultă la adresa lui Dumnezeu ca oamenii să calce în picioare Sabatul Său. În Isaia 53:13, 14, Dumnezeu spune că toţi acei ce vor să fie binecuvântaţi, trebuie mai întâi să-şi oprească piciorul în ziua Sabatului.

15. Cât de importantă este păstrarea Sabatului?

 

Păcatul este fărădelege.

1 Ioan 3:4

Plata păcatului este moartea.

Romani 6:23

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.

Iacov 2:10

Fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.

1 Petru 2:21

S-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice.

Evrei 5:9

Este o chestiune de viaţă şi de moarte. Păstrarea Sabatului este impusă în a patra poruncă a Legii lui Dumnezeu. Călcarea deliberată a oricărei porunci din Cele Zece Porunci, este păcat. Creştinii vor urma cu bucurie exemplul lui Hristos în păzirea Sabatului. Singura noastră siguranţă este de a studia cu sârguinţă Biblia, „împărţind drept cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2:15. Trebuie să avem aprobarea Bibliei pentru orice practică creştină pe care o urmăm.

16. Ce părere are Dumnezeu despre liderii religioşi care deliberat ignoră Sabatul Său?

 

Preoţii lui calcă Legea Mea şi Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt şi ce nu este sfânt… îşi întorc ochii de la sabatele Mele, şi sunt pângărit în mijlocul lor. … De aceea Îmi voi vărsa urgia peste ei.

Ezechiel 22:26, 31

Prin ignorarea deliberată a adevăratului Sabat al lui Dumnezeu, liderii religioşi Îl ofensează pe Dumnezeul cerurilor. Dumnezeu a promis că îi va pedepsi pe aceşti falşi păstori. Milioane de oameni au fost greşit îndrumaţi în această privinţă. Dumnezeu nu îi poate trata cu uşurinţă. Isus i-a condamnat pe farisei pentru că pretindeau că-L iubesc pe Dumnezeu în timp ce ignorau una din Cele Zece Porunci prin tradiţia lor (Marcu 7:7-13).

17. Chiar mă afecteză personal dacă păstrez sau nu Sabatul?

 

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

Ioan 14:15

Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.

Romani 14:12

Deci, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat!

Iacov 4:17

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!

Apocalipsa 22:14

Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu.

Apocalipsa 14:12

Da, fără îndoială, Sabatul este Sabatul tău. Dumnezeu l-a făcut pentru tine, şi dacă tu Îl iubeşti îl vei păstra, pentru că este una din poruncile Lui. Dragostea fără păzirea poruncilor nu înseamnă deloc dragoste (1 Ioan 2:4). Trebuie să iei o hotărâre. Nu poţi evita acest lucru. Nimeni nu te poate scuza. Tu însuţi vei da socoteală în faţa lui Dumnezeu cu privire la această chestiune importantă. Dumnezeu îţi cere să Îl iubeşti şi să I te supui acum!

Întrebări Frecvente

1. Nu este Sabatul numai pentru evrei?

Nu. Isus a spus, „Sabatul a fost făcut pentru om.” Marcu 2:27. Nu este valabil numai pentru evrei, ci pentru toată omenirea–pentru toţi bărbaţii şi toate femeile de pretutindeni. Naţiunea iudaică a apărut la 2500 de ani după ce s-a instituit Sabatul.

2. Nu este versetul din Faptele 20:7 dovada că ucenicii au păstrat ca zi sfântă duminica?

Biblia ne învaţă că fiecare zi începe la apusul soarelui şi se sfârşeşte tot la apusul soarelui (Geneza 1:5, 8, 13, 19, 23, 31 Leviticul 23:32) deci o zi începe mai întâi cu partea întunecată din cele 24 de ore. Aşa că Sabatul începe vineri seara la apusul soarelui şi se sfârşeşte sâmbătă seara la apusul soarelui. Această întâlnire din Faptele 20 a avut loc în partea întunecată a duminicii, timp pe care noi îl numim acum sâmbătă noaptea. Traducerea New English Bible* începe Faptele 20:7 astfel: „Sâmbătă seara eram adunaţi împreună…”

De fapt era o întâlnire de sâmbătă seara, care s-a prelungit până la miezul nopţii. Pavel era într-un turneu de rămas bun şi ştia că nu o să-i revadă pe aceşti oameni înainte de a muri (versetul 25). Nu e de mirare că a predicat atât de mult! (Nici un serviciu săptămânal obişnuit nu dura toată noaptea.) Pavel era gata „să plece a doua zi.” „Frângerea pâinii” nu are semnificaţie de „zi sfântă” şi oricum ei frângeau pâinea zilnic (Faptele 2:26). În acest pasaj al Scripturii nu avem nici cea mai mică dovadă că prima zi a săptămânii este sfântă şi nici că primii creştini ar fi considerat-o astfel. Nu avem aici o dovadă că Sabatul ar fi fost schimbat. Această întâlnire a fost menţionată, probabil doar pentru miracolul învierii lui Eutih, după ce murise din cauză că a căzut de la o fereastră de la etajul al treilea. În Ezechiel 46:1, Dumnezeu Se referă la ziua de duminică, ca la una din cele şase „zile lucrătoare.”

*(C) The Delegates of the Oxford University Press and the Syndics of the Cambridge University Press, 1961, 1970. Used by permission.

3. Dar oare nu vorbeşte textul din 1 Corinteni 16:2 despre darurile şcolii duminicale?

NU, aici nu se face nici o referinţă la vreo întâlnire publică. Banii trebuiau puşi deoparte acasă. În Iudeea bântuia o foamete (Romani 15:26; Faptele 11:26-30), şi Pavel le-a scris bisericilor din Asia Mică rugându-le să îşi ajute confraţii loviţi de foamete. Toţi aceşti creştini sfinţeau Sabatul, astfel încât Pavel le-a sugerat ca duminică dimineaţa (atunci era timpul când ei îşi plăteau dările şi îşi făceau socotelile), după ce trecea Sabatul, ei să pună deoparte câte ceva pentru confraţii aflaţi în nevoie, pentru a fi la îndemână când ar fi venit el. Acest lucru trebuia să se facă confidenţial sau, cum spune La Santa Biblia(o traducere spaniolă) „acasă.” Observaţi şi faptul că nu există aici nici o referinţă că duminica ar fi o zi sfântă. De fapt, Biblia nu porunceşte şi nici măcar nu sugerează niciunde păzirea duminicii.

4. Dar nu-i aşa că s-a pierdut o parte din timp şi zilele săptămânii s-au schimbat, în comparaţie cu vremea în care a trăit Hristos?

Nu! Enciclopedii vrednice de încredere şi cărţi de referinţă ne arată clar că ziua a şaptea din zilele noaste este aceeaşi zi pe care a sfinţit-o Domnul Isus. Este doar o chestiune de cercetare.

5. Nu este Ioan 20:19 dovada scrisă a instituirii de către ucenici a păzirii duminicii în onoarea învierii?

Din contră, în momentul acela ucenicii nici măcar nu credeau că avusese loc învierea (Marcu 16:14). Ei se întâlniseră acolo „de teama iudeilor” şi îşi zăvorâseră uşile. Când Isus a apărut în mijlocul lor, El i-a mustrat „pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.” Nu este aici nici o referire la faptul că ar fi socotit duminica o zi sfântă. Doar opt texte din Noul Testament menţionează prima zi a săptămânii; nici unul din ele nu implică şi faptul că ar fi sfântă.

6. Nu desfiinţează Coloseni 2:14-17 Sabatul zilei a şaptea?

Deloc. Se referă numai la sabatele care erau „o umbră a lucrurilor viitoare” şi nu la Sabatul zilei a şaptea. În timpul acela erau şapte zile sfinte anuale sau sărbători, care, în Vechiul Israel mai erau numite şi sabate. Acestea erau adăugate sau pe lângă Sabatul zilei a şaptea „afară de aceasta să păziţi Sabatele Domnului” (Leviticul 23:38). Acestea erau umbre sau indicatoare către cruce şi şi-au sfârşit valabilitatea la cruce. Sabatul zilei a şaptea a lui Dumnezeu a fost făcut înainte ca să apară păcatul, deci nu putea prefigura sau anunţa nimic cu privire la eliberarea de păcat. De aceea Coloseni capitolul 2 diferenţiază şi menţionează anume, că sabatele erau ” o umbră”. Aceste şapte sabate anuale care au fost desfiinţate sunt enumerate în Leviticul capitolul 23.

7. Nu-i aşa că în conformitate cu Romani 14:5, ziua pe care o păstrăm este o chestiune de opinie personală?

Observaţi că întreg capitolul este despre a-i judeca pe alţii (versetele 4, 10, 13). Subiectul dezbătut aici nu este despre Sabatul zilei a şaptea, care era o parte a marii legi morale, ci despre zilele de sărbătoare anuale ale legii ceremoniale. Iudeii creştini îi judecau pe creştinii dintre neamuri că nu le respectă. Pavel spune pur şi simplu, „Nu vă judecaţi unul pe altul. Acea lege ceremonială nu mai este obligatorie.”

Este Purgatoriul o învățătură Biblică?

Este Purgatoriul o învățătură Biblică?

Purgatoriul este definit ca un loc de pedeapsă și purificare pentru păcatele care nu au fost complet plătite. Cuvântul purgatoriu înseamnă „purificare sau a curăța”, iar Biserica Catolică învață că oamenii merg în Purgatoriu

8 răspunsuri

 1. Știți câți creștini muncesc 7 zile pe săptămână pentru a-și crește copiii? Dar voi nu sunteți creștini, sunteți niște sectanți a căror unic scop e ,,ochiul dracului,,

  1. Pe langa porunca a 4 a care se aminteste de Sabat sigur ca sant importante si celelalte 9.Dar pentru ca majoritatea omenirii lumea nu da importanta poruncii a 4 a din acest motiv se cauta si se pune accent pe Sabat, pentru ca nu poti sa respecti doar 9 si una sa o dai uitarii.Dumnezeu cere sa respecti toata Legea Morala.”Cine pazeste Legea si greseste intr.o singura porunca se face vinovat de toate”.Asa spune Dumnezeu.

 2. Trebuie să le atragem atenţia acelora care-i îndeamnă şi-i învaţă pe oameni şi-i mint că ţinerea unei zile înseamnă să fii mântuit şi pecetluit, că aceia-i o mare înşelătorie şi o mare prostie. Noi nu ne închinăm la zile, adică nu ne închinăm creaţiei Lui Dumnezeu, ci Lui Dumnezeu însuşi.
  Întreabă-te singur dacă pentru tine a murit ziua de sâmbătă sau Domnul? Şi nu te faci vinovat dacă duci mai departe minciuna AZS? Este o mare minciună, să puni pe oameni să păzească o zi, când Domnul însuşi a hotărât o nouă zi. Iar noi ştim că o zi este ca o mie de ani. Sabatul va fi ţinut din nou la un alt timp, şi anume în Mileniu.

 3. S-ar cuveni ca să fie bine înţeles acest verset care nu-i din vre-un ziar, ci este din Biblia Lui Dumnezeu, Galateni 2:21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.

  Interesant, că voi sâmbătarii aţi învăţat să combateţi anumite versete din Scriptură cu alte versete, ca şi cum Biblia nu valorează nici doi bani. Pe când este scris că orice scriptură se tălmăceşte cu altă scriptură, deci nu că se combate cu altă Scriptură. Dacă mergeţi tot aşa, întrebaţi-vă voi singuri, dacă aceasta Îi place Lui Dumnezeu?

 4.  Pentru ce a mai fost nevoie de un Site Oficial al bisericii adventiste, din moment ce avem Biblia. Poate veţi zice că Dumnezeu poate a uitat să scrie ceva de religia adventistă. Dar Dumnezeu n-a creat nici o religie, omul a făcut aceasta crezând că ar avea o ideie mai bună ca Dumnezeu.
  Şi ştiţi, Biblia a zis, că, „Noi suntem blestemaţi când ne vom încrede în om. Când veţi face din fire modelul vostru, sau vă puneţi încrederea în fire,” Biblia a zis, „sunteţi blestemaţi.”
  Biblia este singura Carte în lume care îţi spune de unde ai venit, cine eşti tu, şi unde mergi tu. Arătaţi-mi orice altă literatură, orinunde, care să aibă valoarea Cuvântului Lui Dumnezeu. S-ar cuveni ca fiecare om sau femeie să aibă un Absolut pe care să-şi bazeze sufletul lor. Şi acest Absolut este numai Cuvântul Lui Dumnezeu, restul scrierilor nu-s decât deşertăciune şi goană după vânt, oricât ar părea de însemnate în ochii oamenilor, dar nu au nici o valoare în ochii Lui Dumnezeu. Înaintaşul nostru Iov zicea că ideile oamenilor sunt păreri de cenuşă. Numai Cuvântul Lui Dumnezeu este Adevărul, pe când cuvântul omului este minciună.

  Este foarte grav dacă voi nu v-aţi aflat numele vostru scris în Cartea Vieţii Mielului – vezi Apoc.13:8 – ci în în vreun sait adventist care nu-i de la Dumnezeu. La judecata de apoi, credeţi voi că veţi fi judecaţi după saitul vostru sau după Biblie?

  La ce serveste Legea?
  Romani 3:20 Caci nimeni nu va fi socotit neprihanit inaintea Lui, prin faptele Legii , deoarece prin Lege vine cunostinta deplina a pacatului.
  Galateni 3:24 Astfel, Legea ne-a fost un indrumator inspre Yeshúa , ca sa fim socotiti neprihaniti prin credinta.
  Romani 10:4 Caci Yeshúa este sfarsitul Legii , pentru ca oricine crede in El, sa poata capata neprihanirea.

  Păi Duhul Sfânt poate cade atât peste cei buni cât şi peste cei răi, aşa după cum ploaia şi soarele cade deopotrivă peste grâu şi peste neghină. Dar aici dacă erai atentă, este vorba de femeie ca profet al Cuvântului Lui Dumnezeu, aşa cum au fost Moise, Ezechiel, Osea etc. Iar EGW nu-i printre ei şi nici o femeie nu a fost ca model în Biblie, ci numai bărbaţi care au fost puşi de Dumnezeu în asemenea Slujbă. Iar ca să poţi înţelege mai bine aceste lucruri, un profet al Cuvântului Lui Dumnezeu este scris în Biblie, altfel nu-i trimis ci a vorbit din îndrăzneală adică dintr-un entuziasm propriu. Nu trebuie confundaţi cu acei prooroci din Adunare care sunt dintre fraţi şi surori, ei pot fi adevăraţi sau falşi, pe când profeţii Cuvântului sunt trimişi de Dumnezeu şi sunt întotdeauna veritabili. Dar EGW nu a fost.

  Dacă voi adventiştii sau sâmbătarii susţineţi că sunteţi adevăraţi creştini, scrie versetul din Biblie unde ar fi scris aceea. Dacă nu este în Biblie, ar fi cazul încetaţi cu gălăgia. Sper să înţelegi cumva aceste lucruri. Deci ca să fie credibilă o religie trebuie s-o găsim în Biblie. Altfel, este cu siguranţă de la Satan care v-a înşelat.

  Nu cred că te-ai gândit un pic când ai scris comentariul, însă eu nu puteam trece acolo toate întâmplările care arată ieşirea din Lege şi intrarea în Har. Desigur încă câteva pot să-ţi dau ca ideie. Domnul Isus a citat Legea „să nu ucizi” dar Eu vă spun…citeşte Mat.5:21-32. Am gândit că nişte oameni duhovniceşti ar înţelege aceste lucruri, că nu ar fi locul aicea să înşir toate versetele. Până la urmă, tu neştiind aceste lucruri ai tras concluzia că numai tu eşti bun iar eu m-ai clasificat ca trăind în păcat. Totuşi, eu te iert, că ai zis ceva rău despre mine fără să mă cunoşti. Poate ai crezut că tu te ridici mai sus, dar după cum se vede încă n-ai reuşit. Este nepotivit a considera pe toţi ceilalţi greşiţi şi numai voi care ţineţi advent aţi fi buni, măcar de ar fi adevărat.

  Nu va dati seama ca daca propovaduiesti mantuirea in numele lui Cristos prin credinta si har si cand omul se intoarce la Dumnezeu ii bagi pe gat legea e ca si cum iai spune asta a fost doar reclama

  Un advent este de părere că toţi ceilalţi trăiesc în păcat și numai ei sunt sfinţi fiindcă ţin decalogul sau ceva frânturi de
  Lege. Dar Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că eşti neprihănit înaintea lui Dumnezeu făcând acest lucru. Asta este un mare ne-Adevăr pe care îl susţineţi şi totodată se observă un dispreţ pe care voi îl manifestaţi împotriva celorlalţi care nu cred ca şi voi. În Galat.3:10-11 este arătat clar „Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt sub blestem; pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.”

  Citim în 1 Corinteni 10:25  „Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului”. Şi mai departe, vedem că este scris în 1Tim.4:1-5

  – 1… în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,
  – 3. Ei opresc…întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.
  – 4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri;
  – 5. pentru că este sfinţit prin Cuvîntul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. 
  De asemenea, citim în continuare :
  – 1 Corinteni 6:13 mâncările Sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte.
  – Evrei 9:10 Ele Sunt doar nişte porunci pământeşti, date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi şi felurite spălături, până la o vreme de îndreptare.
  – Evrei 13:9 Să nu vă lăsaţi amăgiţi de orice fel de învăţături străine; căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări, care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit.

  Pe vremea când Domnul era pe pamânt , erau unii şi sunt şi azi care credeau în înviere şi alţii care sunt şi azi care nu cred în înviere. La fel sunt unii şi erau şi atunci care „sfinţesc” o zi în loc să-şi sfinţească viaţa.

 5. Ferească Dumnezeu. Oamenii buni, nu pot sa cred ca la vârstele pe care le aveți, nu puteți înțelege ceva ce este foarte ușor de înțeles. Dumnezeu a lăsat ziua de sâmbătă ca zii de închinare ca semn între El și cei care îl slujesc cu adevărat, pentru că înainte de venirea Domnului Isus Hristos va fi o ultimă persecuție din partea bisericii romane catolice, iar toții cei ce nu țin duminica, care este o zii falsă de închinare și care este instituită de ei, ei se și lauda cu asta. Toții cei care vor tine duminica deși ei știu ca sâmbăta este ziua adevărată de odihnă nu vor fii mântuiți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.