21 de Motive pentru care Zecimea încă este a lui Dumnezeu

21 de Motive pentru care Zecimea încă este a lui Dumnezeu
 „Nu se poate!” vei spune ” nimeni nu înşeală sau fură bani de la Dumnezeu.” Dar mesajul şocant dat de Dumnezeu poporului Său este: „Mă înşelaţi.” (Maleahi 3:8). Rapoartele financiare demonstrează că miliarde de oameni fură de la Dumnezeu şi oricât ar părea de uluitor, ei folosesc aceşti bani pentru cheltuielile lor risipitoare! E drept că mulţi nu o fac conştient şi în acest Studiu Ghid vă vom arăta cum să evitaţi aceeaşi greşeală şi cum să prosperaţi financiar printr-o adevărată credinţă în Dumnezeu.

1. După Biblie, a câta parte din venitul nostru Îi aparţine lui Dumnezeu?

„Orice zeciuială din pământ… este a Domnului.” Leviticul 27:20

2. Ce este „zecimea”?

„Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel.” „Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului”. Numeri 18:21, 24

Zecimea este a zecea parte din venitul cuiva. Cuvântul „zecime” înseamnă literar „a zecea parte”. Zecimea Îi aparţine lui Dumnezeu. Nu am nici un drept s-o păstrez. Când dau zecimea, nu fac un dar, ci pur şi simplu Îi returnez lui Dumnezeu ceea ce Îi aparţine deja. Dacă nu-I dau a zecea parte din venitul meu înseamnă că nu Îi dau zecimea.

3. Unde îi cere Domnul poporului Său să-I aducă zecimea?

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea.” Maleahi 3:10

El ne cere să aducem zecimea la casa visteriei.

4. La ce Se referă Domnul când vorbeşte despre casa visteriei?

„Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn.” (Referinţele de pe margine numesc cămările „visterie”) Neemia 13:12

În Maleahi 3:10, Dumnezeu Se referă la casa visteriei ca fiind „casa Mea”, asta însemnând templul Său sau biserica Sa. Neemia 13:12 subliniază că zecimea trebuie adusă la visteria templului, care este visteria lui Dumnezeu. Alte texte care se referă la casa visteriei ca fiind cămările sau odăile templului includ: 1 Cronici 9:26; 2 Cronici 31:11, 12; şi Neemia 10:37, 38. Pe vremea Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu aducea 10 procente din tot ce produceau- inclusiv grâne şi animale- la casa visteriei.

5. Unii consideră că zecimea face parte din sistemul lui Moise de legi ceremoniale care s-a sfârşit la cruce. Cum ne ajută Biblia să înţelegem că nu e aşa?

„Şi Avram i-a dat zeciuială din toate.” Geneza 14:20

„…şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.” Geneza 28:22

Aceste pasaje ne descoperă că atât Avraam cât şi Iacov care au trăit cu mult înaintea lui Moise, dădeau zecime din venitul lor. De aceea putem trage concluzia că planul lui Dumnezeu privind zecimea exista înainte de legile lui Moise.

6. Dar n-a desfiinţat Isus planul zecimii?

„Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” Matei 23:23

Nu! Dimpotrivă, El l-a întărit. Isus i-a criticat pe iudei pentru omiterea lucrurilor mai importante ale legii–„judecata, mila şi credinţa”–, chiar dacă dădeau zecimea cu meticulozitate. El le-a spus clar că trebuie să continue să dea zecime, dar că trebuiau să fie şi miloşi şi credincioşi.

7. Pentru ce se folosea zecimea în zilele Vechiului Testament?

„Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba cortului întâlnirii.” Numeri 18:21

În zilele Vechiului Testament, zecimea se folosea pentru venitul preoţilor. Seminţia lui Levi (preoţii) n-au primit nici o parte din ţară pentru cultivarea grânelor sau dezvoltarea afacerilor, în timp ce ţara le-a fost împărţită celorlalte 11 seminţii. Leviţii lucrau tot timpul având grijă de templu şi slujind poporul lui Dumnezeu. Astfel planul lui Dumnezeu era ca zecimea să fie pentru întreţinerea preoţilor şi a familiilor lor.

8. A schimbat Dumnezeu planul pentru folosirea zecimii în zilele Noului Testament?

„Nu ştiţi că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte, sunt hrăniţi din lucrurile de la Templu, şi că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar? Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie.” 1 Corinteni 9:13, 14

Nu! El l-a continuat. Planul Său astăzi este ca zecimea să fie folosită pentru întreţinera celor care lucrează numai în vestirea Evangheliei. Dacă toţi oamenii ar fi dat zecime şi zecimea ar fi fost folosită numai pentru plata lucrătorilor Evangheliei, ar fi fost destui bani pentru ca solia Evangheliei lui Dumnezeu pentru timpul sfaârşitului să ajungă la tot pământul foarte repede.

9. Ce propunere surprinzătore le face Dumnezeu celor care se simt nesiguri privind zecimea?

„Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile… puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” Maleahi 3:10

El spune, „Puneţi-Mă la încercare” şi veţi vedea dacă nu „voi turna peste voi belşug de binecuvântare” prea mare ca s-o primiţi. Este singura dată în Biblie când Dumnezeu face o astfel de propunere. El spune: „Încearcă. Va merge. Îţi promit.” Sute de mii credincioşi care dau zecime din lumea întreagă pot da mărturie bucuroşi despre adevărul promisiunii lui Dumnezeu privind zecimea. Ei au învăţat toţi adevărul cuvintelor: „Nu poţi să-I dai lui Dumnezeu mai mult decât primeşti.”

10. Cine primeşte de fapt banii noştri atunci când dăm zecime?

„Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială, sunt nişte oameni muritori pe când acolo, o ia cineva [Isus] despre care se mărturiseşte că este viu.” Evrei 7:8

Isus, Marele nostru Preot ceresc primeşte zecimile noastre.

11. La ce test au căzut Adam şi Eva, test pe care trebuie să-l treacă toţi ce vor moşteni împărăţia Sa cerească?

Ei au luat lucruri pe care Dumnezeu le spusese că nu erau ale lor. Dumnezeu le dăduse lui Adam şi Evei fructele tuturor pomilor din grădina Edenului, cu excepţia unuia pomul cunoştinţei binelui şi răului (Geneza 2:16, 17). Fructul acestui pom nu era pentru hrana lor. Trebuiau să-l lase în pace. Eva a spus că nu aveau voie nici să-l atingă (Geneza 3:3). Dar ei n-au avut încredere în Dumnezeu. Au mâncat fructul şi au căzut şi a început lunga, oribila, dureroasa perioadă a păcatului. Omului de azi, Dumnezeu îi dă bogăţiile Sale, înţelepciune şi toate celelalte binecuvântări ale cerului. Totul e al nostru – mai puţin o zecime din venitul nostru care e al Său (Leviticul 27:30). Dar la fel cum a fost cu Adam şi Eva, El nu o ia cu forţa. El lasă la latitudinea noastră dar ne avertizează: „Nu o lua. Este sfântă. Este a Mea.” Atunci când luăm cu bunăştiinţă zecimea şi o destinăm propriului nostru uz, repetăm păcatul lui Adam şi al Evei arătând o tragică lipsă de încredere în Răscumpărătorul nostru. Dumnezeu nu are nevoie de banii noştri, dar El merită loialitatea şi încrederea noastră.

Fă-L pe Dumnezeu partenerul tău
Când Îi înapoiez zecimea lui Dumnezeu, El devine partener în toate deciziile mele. Ce privilegiu fantastic şi binecuvântat: Dumnezeu şi cu mine parteneri! Avându-L partener pe EL, am doar de câştigat şi nimic de pierdut. Este o încumetare deosebit de periculoasă să luăm banii lui Dumnezeu, bani pe care i-a pus deoparte pentru salvarea sufletelor, şi să-i folosim pentru bugetul nostru personal.

12. Pe lângă zecimea care aparţine lui Dumnezeu, ce altceva cere Dumnezeu de la poporul Său?

„Aduceţi daruri de mâncare, şi intraţi în curţile Lui!” Psalmii 96:8

Domnul ne cere să dăm daruri pentru lucrarea Sa ca o expresie a dragostei noastre pentru El şi a recunoştinţei pentru binecuvântările Sale.

13. Cât ar trebui să-I dau lui Dumnezeu ca daruri?

„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.” 2 Corinteni 9:7

Biblia nu specifică o anumită sumă pentru daruri. Fiecare persoană decide (după cum se simte îndemnată de Dumnezeu) cât de mult să dăruiască şi atunci să dea cu bucurie.

14. Ce principii biblice suplimentare ne împărtăşeşte Dumnezeu privind dăruirea?

A. Prima mea prioritate ar trebui să fie să mă consacru Domnului (2 Corinteni 8:5).

B. Ar trebui să-I dau Domnului ce am mai bun (Proverbele 3:9).

C. Dumnezeu binecuvintează pe dătătorul generos (Proverbele 11:24, 25).

D. Este mai ferice să dai decât să primeşti (Faptele Apostolilor 20:35).

E. Când sunt zgârcit nu folosesc corect binecuvântările primite (Luca 12:16-21).

F. Dumnezeu îmi dă înapoi mai mult decât Îi dau eu (Luca 6:38).

G. Ar trebui să dau proprţinal cu binecuvântările primite de la Dumnezeu (1 Corinteni 16:2).

H. Ar trebui să dau cât pot (Deuteronomul 16:17).

Îi dăm înapoi zecimea lui Dumnezeu, căruia Îi aparţine deja. Dăm daruri. Darurile sunt voluntare şi ar trebui date cu bucurie.

15. Cât este proprietatea lui Dumnezeu?

A. Tot argintul şi aurul din lume (Hagai 2:8).

B. Pământul cu toată populaţia (Psalmii 24:1).

C. Lumea cu tot ce este în ea sunt ale Domnului (Psalmii 50:10-12). Dar El le permite oamenilor să-I folosească bogăţiile. Tot El le dă înţelepciunea de a prospera şi de a strânge bogăţii. (Deuteronomul 8:18). În schimbul faptului că ne dă totul, tot ce cere Dumnezeu este să-I înapoiem 10 procente ca recunoaştere din partea noastră a marei Sale investiţii în afacerile noastreplus daruri care să exprime dragostea şi recunoştinţa noastră.

16. Cum Se referă Dumnezeu la cei care nu-I înapoiază cele 10 procente ale Sale şi nu-I aduc daruri?

„Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?” Dar voi întrebaţi: ‘Cu ce Te-am înşelat?’ Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.” Maleahi 3:8

El Se referă la ei ca fiind hoţi. Îţi poţi imagina că există oameni care fură de la Dumnezeu?

17. Ce spune Dumnezeu că li se va întâmpla celor care continuă să-L fure cu zecimile şi darurile?

„Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! ” Maleahi 3:9. „nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.” 1 Corinteni 6:10

Blestemul lui Dumnezeu va fi asupra lor. Ei nu vor moşteni împărăţia cerurilor.

18. Dumnezeu ne avertizează împotriva iubirii de bani. De ce este ea extrem de periculoasă?

„Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră.” Luca 12:34

Pentru că inima noastră urmează investiţiile făcute. Dacă mă concentrez pe strângerea a din ce în ce mai mulţi bani, inima mea va deveni iubitoare de bani, acaparatoare şi mândră. Dar dacă mă concentrez pe a împărţi cu alţii şi a-i ajuta, binecuvântând lucrarea lui Dumnezeu, atunci inima mea va deveni sensibilă, iubitoare şi umilă. Iubirea de bani este unul din cele 20 de păcate teribile ale zilelor din urmă care vor închide uşa cerului pentru mulţi (2 Timotei 3:1-7)

19. Cum Se simte Isus când Îi furăm zecimea sfântă şi darurile din dragoste?

„De aceea M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: ‘Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor.” Evrei 3:10

Probabil se simte ca un părinte al cărui copil fură bani dela el. Banii în sine nu sunt mare lucru. Ceea ce ne dezamăgeşte mult este lipsa de integritate, dragoste şi încredere pe care o manifestă copilul.

20. Ce aspecte emoţionante subliniază Pavel despre isprăvnicia credincioşilor din Macedonia?

Pavel le scrisese bisericilor din Macedonia cerându-le să pună ceva fonduri deoparte pentru credincioşii din Ierusalim care sufereau teribil din cauza foametei prelungite. Le spusese că va ridica aceste daruri când va ajunge în cetăţile lor în timpul vizitei următoare. Răspunsul emoţionant al bisericilor din Macedonia, descris în 2 Corinteni capitolul 8 este copleşitor:

A. Versetul 5 Ca prim pas ei şi-au reconsacrat vieţile lui Isus Hristos.

B. Versetel 2, 3 Deşi în „sărăcie lucie” ei înşişi, au dat „peste puterile lor”.

C. Versetul 4Ei au stăruit de Pavel să vină şi să ia darurile lor.

D. Versetul 9Darurile lor au urmat exemplul de sacrficiu dat de Domnul Isus.

Notă: Dacă Îl vom iubi pe Isus cu adevărat, să jertfim pentru lucrarea Sa nu va fi niciodată o povară, ci un privilegiu glorios pe care îl vom îndeplini cu mare bucurie şi satisfacţie.

21. Care e făgăduinţa lui Dumnezeu pentru cei sunt credincioşi în înapoierea zecimii şi aducerea de daruri?

” Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare. Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, (lăcusta) şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor.” Maleahi 3:10-12

Dumnezeu promite să le aducă prosperitate ispravnicilor credincioşi şi ei vor fi o binecuvântare pentru cei din jurul lor.

Consideră următoarele căi prin care binecuvintează Dumnezeu:

A. Dumnezeu promite că cele nouă zecimi rămase îţi vor ajunge mai mult cu binecuvântarea Sa, decât tot venitul fără. Dacă ai vreo îndoială întreabă pe oricine care este credincos în darea zecimii.

B. Nu întotdeauna binecuvântările sunt de natură finainciară. Ele pot include sănătate, pace sufletească, rugăciuni ascultate, protecţie, o famile unită şi iubitoare, mai multă putere fizică, capacitatea de a lua decizii înţelepte, un spirit de mulţumire, o relaţie mai strânsă cu Isus, succes în câştigarea de suflete, o maşină veche care merge mai mult, etc.

C. El devine partenerul tău în orice te priveşte. Nimeni în afară de Dumnezeu n-ar fi putut concepe vreodată un plan atât de absolut fantastic.

Intrebari de Meditat

1. Nu dau zecime pentru că nu-mi place modul în care biserica foloseşte banii lui Dumnezeu.

Zecimea este o poruncă de la Dumnezeu. Zecimea reprezintă bani sfinţi care Îi aparţin lui Dumnezeu.(Leviticul 27:30). Cînd dai zecime I-o dai Lui. Dumnezeu este destul de mare să poarte de grijă de banii pe care îi dai bisericii Sale. Responsabilitatea ta e să dai zecimea. Lasă-L pe Dumnezeu să Se ocupe de cei care Îi folosesc greşit fondurile.

2. Mă simt nemulţumit pentru că dificultăţile financiare m-au făcut să-mi fie cu neputinţă să dau mai mult decât doar o sumă mică în afară de zecime. Mă simt vinovat ştiind că nevoile Evangheliei sunt atât de mari.

Mărimea darului tău nu este importantă atunci când faci tot ce poţi mai bine. Isus a spus că văduva săracă din Marcu 12:41-44, care a dat doar doi bănuţi a dat mai mult decât „toţi cei care au aruncat în visterie” pentru că ceilalţi au dat „din prisosul lor; dar ea …a aruncat tot ce avea”. Domnul măsoară darurile noastre prin măsura sacrificiului pe care îl facem şi prin atitudinea sau spiritul în care dăm. Domnul Isus consideră darul tău ca fiind foarte mare. Dă-l cu bucurie ştiind că Isus va privi cu plăcere. Citeşte 2 Corinteni 8:12 pentru încurajare.

3. Dar oare isprăvnicia nu implică mai mult decât folosirea corectă a banilor?

Da, isprăvnicia implică folosirea corespunzătoare a fiecărui talent şi a fiecărei binecuvântări primite de la Dumnezeu, care îmi dă totul (Faptele Apostolilor 17:24, 25). Implică de fapt chiar viaţa mea! Administrarea credincioasă a darurilor date de Dumnezeu implică şi timpul pe care îl folosesc:

A. Făcând lucrarea pe care mi-a dat Dumnezeu să o fac (Marcu 13:34).

B. Mărturisindu-L activ pe Hristos (Faptele Apostolilor 1:8).

C. Studiind Scripturile (2 Timotei 2:15).

D. Rugându-mă (1 Tesaloniceni 5:17).

E. Ajutându-i pe cei în nevoie (Matei 25:31-46).

F. Supunându-mi zilnic viaţa lui Isus (Romani 12:1, 2; 1 Corinteni 15:31).

4. Nu ţi se pare că unii predicatori sunt plătiţi prea mult?

Da, fără îndoială. Aparenta paradă de bogăţii făcută în mod arogant de unii slujitori ai bisericii de azi reduce influenţa tuturor pastorilor. Aduce ocară asupra numelui lui Isus. Face ca sute de mii să părăsească dezgustaţi biserica şi slujitori ei. Asemenea conducători vor trebui să dea socoteală în ziua judecăţii.

Pastorii din biserica rămăşiţei de la sfârşitul timpului.
Cu toate acestea, nici un pastor din biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului nu primeşte prea mulţi bani. După ce termină şcoala, toţi pastorii primesc, aproximativ acelaşi salariu, (cu o variaţie de câţiva dolari pe lună) indiferent de mărimea bisericii lor sau de numele postului pe care îl ocupă. În multe cazuri soţiile lor lucrează în domeniul public pentru a suplimenta veniturile pastorilor.

5. Ce se întâmplă dacă nu-mi pot permite să plătesc zecimea?

Dumnezeu spune că dacă-L punem pe El pe primul loc, El va avea grijă de toate nevoile noastre (Matei 6:33). Matematica Sa lucrează deseori contrar concepţiei omeneşti. În planul Său, ceea ce rămâne după ce dăm zecimea, face mai mult decât tot ce am realiza fără binecuvântarea Sa. De fapt, nu ne putem permite să nu plătim zecimea!

Sursa: Amazing Facts 

 

18 Principii Biblice și Influența lor

18 Principii Biblice și Influența lor

Dragostea. Tot astfel, mulţi găsesc astăzi Biblia ca fiind plictisitoare, greu de aplicat şi neatrăgătoare. Dar toate acestea se schimbă atunci când ne îndrăgostim de autor. Vei vedea cum în acest Studiu

2 răspunsuri

  1. Bună dimineața,
    As avea o întrebare cu privire la zecime, a zecea parte se da de la venitul brut sau net?
    Va mulțumesc,
    O zi frumoasa!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.