28 de Dovezi care dau autenticitatea unui profet

28 de Dovezi care dau autenticitatea unui profet

1. Ne învaţă Biblia că în ultimile zile ale pământului vor fi profeţi adevăraţi?

În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci. Faptele Apostolilor 2:17

Da, atât bărbaţii cât şi femeile vor profetiza în ultimile zile (Ioel 2:28-32).

2. Domnul Isus la înălţare Şi-a aşezat darul „proorocilor” în biserica Sa, împreună cu alte daruri: apostoli, evanghelişti, păstori şi învăţători (Efeseni 4:7-11). De ce a lăsat Dumnezeu aceste daruri în biserică?

…pentru desâvărşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Efeseni 4:12

Domnul Isus a dat toate cele cinci daruri pentru desăvârşirea sfinţilor. Desăvârşirea bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârşitului n-ar fi posibilă dacă ar lipsi vreunul din aceste cinci daruri.

3. În vremurile biblice, se limita darul profeţiei doar la bărbaţi?

Nu! Pe lângă multor bărbaţi cărora li s-a dat darul profeţiei, Dumnezeu le-a mai dat darul la cel puţin opt femei: Ana (Luca 2:36-38), Maria (Exodul 15:20), Debora (Judecători 4:4), Hulda (2 Regi 22:14) şi celor patru fete ale lui Filip, un evanghelist (Faptele Apostolilor 21:8, 9).

4. Cât timp trebuiau să rămână aceste daruri în biserica Lui?

…până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de m mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos. Efeseni 4:13

Trebuiau să rămână până ce poporul lui Dumnezeu deveneau toţi creştini maturi şi uniţi–ceea ce, desigur, va avea loc la sfârşitul timpului.

5. Din ce sursă îşi capătă cunoştinţele adevăraţii profeţi?

Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. 2 Petru 1:21

Profeţii vorbesc aşa cum sunt „mişcaţi de Duhul Sfânt.” Profeţii nu-şi exprimă propriile păreri în probleme spirituale. Gândurile lor vin de la Isus, prin Duhul Sfânt.

6. Dumnezeu le vorbeşte profeţilor pe trei căi diferite. Care sunt aceste trei căi?

Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.” Eu îi vorbesc gură către gură. Numeri 12:6, 8

Viziuni, vise sau faţă către faţă.

7. Care sunt dovezile fizice că un prooroc adevărat se află în viziune?

A. Îşi va pierde la începutul viziunii orice tărie fizică (Daniel 10:8).

B. S-ar putea ca mai târziu să primească putere supranaturală (Daniel 10:18, 19).

C. Nici o suflare în corp (Daniel 10:17).

D. În stare să vorbească (Daniel 10:16).

E. Nu va mai fi conştient faţă de ceea ce îl înconjoară pe pământ (Daniel 10:5-8 2 Corinteni 12:2-4).

F. Ochii îi vor fi deschişi (Numeri 24:4).

Notă: Deşi toate cele şase puncte din Biblie amintite mai sus reprezintă dovezi fizice că un adevărat profet se află în viziune, nu apar întotdeauna toate împreună. O viziune a unui profet poate fi adevărată fără să manifeste toate cele şase dovezi.

8. Este realizarea unor mari minuni o dovadă că un profet vine de la Dumnezeu?

Aceştia sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite. Apocalipsa 16:14

Nu! Diavolul şi trimişii lui au şi ei puterea de a înfăptui minuni. Minunile dovedesc un singur lucru: putere supranaturală. Dar astfel de puterea poate veni atât de la Dumnezeu cât şi de la Satana (Deuteronomul 13:1-5; Apocalipsa 13:13, 14).

9. Despre care pericol teribil din timpul sfârşitului ne avertizează Domnul Isus?

Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Matei 24:24

Dumnezeu ne avertizează despre hristoşi falşi şi prfeţi falşi care vor fi atât de convingători încât îi vor înşela pe toţi cu excepţia celor aleşi ai lui Dumnezeu. Miliarde vor fi înşelaţi şi se vor pierde.

10. Cum aş putea eu să ştiu dacă un profet este adevărat sau fals?

La Lege şi la mărturie!’ Căci dacă nu vor vorbi aşa, este pentru că nu este nici o lumină în ei. Isaia 8:20 (traducerea King James)

Verifică-le învăţăturile şi purtarea după Cuvântul lui Dumnezeu, care este Biblia. Dacă predică şi se comportă contrar Scripturii, atunci sunt profeţi falşi şi „nu este nici o lumină în ei.”

11. Sunt anumite feluri de profeţi falşi numiţi şi condamnaţi pe nume în Biblie?

Da. Deuteronomul 18:10-12 şi Apocalipsa 21:8 vorbesc despre următaorele feluri de profeţi falşi:

A. Descântătorunul care face vrăji şi se foloseşte de farmece.

B. Cititor în stele astrolog.

C. Vrăjitorunul care pretinde că are legătură cu duhurile morţilor.

D. Cel care întreabă duhurile morţilor unei familiimedium.

E. Vestitor al viitorului.ghicitor al viitorului.

F. Cei ce dau cu ghioculacelaşi lucru ca şi descântătorii.

G. Cei care îi întreabă pe morţialt nume pentru vrăjitori.

H. Vrăjitoarevrăjitor la feminin.

I. Vrăjitordescântător la masculin.

Notă: Majoritatea acestor falşi profeţi pretind că au avut legături cu duhurile morţilor. Biblia declară clar că cei vii nu pot lua legătura cu cei morţi. (Ghidul studiului 10 conţine mai multe informaţii cu privire la moarte.) Aşa zisele duhuri ale morţilor sunt de fapt îngeri răi sau diavoli (Apocalipsa 16:13, 14). Mingile de cristal, cititul în palmă, cititul pe frunze, astrologia şi legătura cu presupusele duhuri ale morţilor nu reprezintă modul ales de Dumnezeu de a comunica cu oamenii. Scripturile ne învaţă clar că toţi cei care se ocupă de astfel de lucruri reprezintă o urâciune (Deuteronomul 18:12) şi mai mult, cei care continuă să facă astfel nu vor fi primiţi în împărăţia lui Dumnezeu (Galateni 5:19-21 Apocalipsa 21:8 22:14, 15).

12. Care este lucrarea de căpătâi a unui profet adevărat: să slujească biserica sau să-i slujească pe necredincioşi?

Proorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi. 1 Corinteni 14:22

Biblia este clară. Deşi uneori s-ar părea că solia unui profet este pentru zidirea tuturor, scopul primordial al profeţiei este să-i slujească bisericii.

13. Are biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului darul profeţiei?

În ghidul studiului 23, am descoperit că Domnul Isus oferă o descriere de şase puncte a bisericii Lui din timpul sfârşitului. Haideţi să revedem aceste şase puncte:

A. Nu va exista ca organizaţie oficială între anii 538 şi 1798.

B. Va apărea şi îşi va face lucrarea după 1798.

C. Va păzi cele Zece Porunci, inclusiv Sabatul zilei a şaptea din porunca a patra.

D. Va avea darul profeţiei.

E. Va fi o biserică misionară în lumea întreagă.

F. Va învăţa şi va predica întreta solie a Domnului Isus din Apocalipsa 14:6-14.

Este important să ne aducem aminte că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să se potrivească tuturor celor şase puncte din descrierea făcută de Domnul Isus. Asta înseamnă că trebuie inclus şi darul profeţiei. Va avea un profet.

14. Când te alături bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârşitului, care are toate darurile, ce vei simţi?

Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire. Efeseni 4:14

Te vei simţi ancorat spiritual. Nu vei mai fi nesigur şi neclar în ceea ce crezi.

15. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 12:1-18, aseamănă darurile pe care Domnul Isus le-a dat bisericii cu părţi ale trupului. Ce parte a trupului reprezintă cel mai bine darul profeţiei?

Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea: ‘Haidem să mergem la văzător!’ Căci acela care se numeşte azi prooroc se numea odinioară văzător. 1 Samuel 9:9

Întrucât uneori un profet se numeşte văzător (cineva care poate să vadă în viitor), ochii ar reprezenta cel mai bine darul profeţiei.

16. Întrucât profeţia reprezintă ochii unei bisericii, în ce stare s-ar afla o biserică fără darul profeţiei?

Ar fi oarbă. Domnul Isus S-a referit la anumite pericole când a declarat:

Când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Matei 15:14

17. Trebuie oare ca biserica rămăşiţei lui Dumnezeu să aibă toate darurile pe care le-a dat Domnul Hristos?

Da. Scriptura ne învaţă clar că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului nu va „duce lipsă de nici un fel de dar”, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă toate darurile, inclusiv darul profeţiei (1 Corinteni 1:5-8).

18. Apocalipsa 12:17 scoate în relief că biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului va „avea mărturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 19:10 declară că „mărturia lui Isus este duhul proorociei.” Putem fi siguri că asta înseamnă că biserica va avea un profet?

Da. Un înger i-a spus lui Ioan în Apocalipsa 19:10 că şi el este „un împreună slujitor”, unul din „fraţii” lui care au mărturia lui Isus. Acelaşi înger i-a repetat informaţia identică lui Ioan în Apocalipsa 22:9. El a spus: „Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, proorocii.” Observaţi că de data aceasta s-a numit profet mai degrabă decât unul cu mărturia lui Isus. Aşa că, evident, să ai „mărturia lui Isus” şi să fii un profet înseamnă acelaşi lucru.

19. Ce alt înţeles deosebit mai au cuvintele „mărturia lui Isus”?

„Mărturia lui Isus” înseamnă că sunt de la Isus cuvintele unui profet. Astfel, trebuie să considerăm cuvintele unui profet adevărat ca fiind o solie deosebită de la Isus pentru noi (Apocalipsa 1:1; Amos 3:7). Să aduci ocară, în orice fel, asupra unui profet adevărat reprezintă o problemă extrem de periculoasă. Este ca şi când ai aduce ocară asupra Domnului Isus, care îi trimite şi îi călăuzeşte. Nu este de mirare că Dumnezeu ne avertizează: „Nu faceţi rău proorocilor Mei!” Psalmii 105:15.

20. Care sunt înzestrările biblice pentru a fi un adevărat prooroc?

Punctele de verificare a unui adevărat prooroc, după Biblie, sunt următoarele:

A. Va duce o viaţă evlavioasă (Matei 7:15-20).

B. Va fi chemat la slujire de Dumnezeu (Isaia 6:1-10; Ieremia 1:5-10; Amos 7:14, 15).

C. Va vorbi şi va scrie în armonie cu Biblia (Isaia 8:19, 20).

D. Va prezice evenimente care se vor împlini (Deuteronomul 18:20-22).

E. Va avea vedenii (Numeri 12:6).

21. I-a trimis Dumnezeu un profet bisericii rămăşiţei Sale din timpul sfârşitului?

Da, i-a trimis. Iată câteva amănunte scurte:

Dumnezeu cheamă o tânără
Biserica lui Dumnezeu din timpul sfârşitului a început să apară la începutul anilor 1840 şi avea nevoie disperată de călăuzire. Aşa că, în conformitate cu făgăduinţa Lui din Amos 3:7, Dumnezeu a chemat o tânără pe nume Ellen Harmon ca să-I fie profeteasă. Ellen a acceptat chemarea. Fusese lovită într-un accident la vârsta de nouă ani şi a trebuit să se lase de şcoală, după doar trei ani. Sănătatea ei s-a înrăutăţit până ce, atunci când a fost chemată de Dumnezeu la vârsta de 17 ani, cântărea doar 32 de kilograme şi se considera că va muri.

A slujit 70 de ani
Ellen a acceptat chemarea lui Dumnezeu, înţelegând că El o va întări fizic şi o va păstra umilă. A mai trăit 70 de ani şi a murit la vârsta de 87. A susţinut cu tărie că scopul şi lucrarea ei erau să-i îndrepte pe membrii bisericii către Biblieceea ce urma să fie crezul eişi către darul fără plată al neprihănirii Domnului Isus. Ellen a împlinit fiecare punct prin care se poate pune la încercare un profet, aşa cum se aminteşte în acest ghid de studiu.

Numele ei de scriitoare şi cărţile ei
Ellen s-a căsătorit cu James White, un om al bisericii şi a s-a semnat în scrierile ei cu numele de Ellen G. White. A ajuns să fie una din scriitoarele cele mai prolifice din lume. Cărţile ei, citite în întreaga lume, oferă sfaturi inspirate în domeniul sănătăţii, educaţiei, cumpătării, căminului creştin, cum să fii părinte, publicaţiei şi scrisului, cum să-i ajutăm pe cei în nevoi, în domeniul financiar, evanghelizare, vieţuire creştină şi multe altele.

Cartea ei Educaţie este considerată o autoritate în domeniu. Este folosită drept manual de către o universitate din lume. Este atât de pertinentă şi relevantă încât cu o ocazie a fost plagiată de către ministrul educaţiei unei anumite naţiuni, care a publicat-o pe numele lui. Dr. Florence Stratemeyer, fostă profesor în domeniul educaţiei la Universitatea Columbia, a declarat că în carte se găsesc: „concepte educaţionale avansate” şi că ea „era practic cu peste cincizeci de ani înaintea vremii ei.” Dr. Clive McCay, fost profesor de nutriţie la Universitatea Cornell, a declarat despre scrierile ei de sănătate următoarele: „În ciuda faptului că lucrările Doamnei White au fost scrise cu mult timp înaintea apariţiei conceptelor moderne ştiinţifice despre nutriţie, nu există nici un ghid mai bun disponibil astăzi.” Redactorul de ştiri Paul Harvey a declarat că ea „a scris cu o înţelegere atât de profundă asupra subiectului nutriţiei încât toate cu excepţia a două din multele principii pe care le-a expus au fost descoperite ştiinţific.”

Cartea ei Hristos Lumina Lumii, asupra vieţii lui Isus Hristos, a fost numită o „capodoperă engleză” de către Stationers Hall din Londra. Este înălţătoare şi inspiratoare mai presus de orice descriere. Cu privire la subiectul inteligenţei, ea a declarat că IQ-ul unei persoane poate fi măritcu mult înainte ca să fie de acord experţii. A declarat în 1905 cu privire la cancer că este un germen (sau virus), lucru pe care ştiinţa medicală a început să-l afirme doar în anii 1950. Se spune despre Ellen G. White că este pe locul patru în topul celor mai traduse scriitoare din toate timpurile. Cartea ei despre vieţuirea creştină,Calea către Hristos, s-a tradus în peste 150 de limbi şi dialecte.

22. A avut viziuni Ellen White?

Da, multe. Ele au durat de la câteva minute până la şase ore şi corespund standardului biblic pentru viziuni aşa cum este subliniat în răspunsul de la întrebarea şapte din acest ghid de studiu.

23. Se consideră cuvintele Ellenei White ca fiind o parte din Biblie sau o adăugare la Biblie?

Nu! Învăţătura vine doar din Biblie. Ca profet al timpului sfârşitului, scopul ei a fost să accentueze iubirea lui Isus şi apropiata Lui revenire. Ea i-a îndemnat pe oameni să-L slujească şi să-I primească neprihănirea în dar. De asemenea, ea le-a mai atras atenţia oamenilor către profeţiile Bibliei pentru timpul sfârşitului–mai ales la întreita solie a Domnului Isus adresată lumii de astăzi (Apocalipsa 14:6-14)–şi i-a îndemnat să le vestească şi altora aceste solii de speranţă cât mai repede şi în toată lumea.

24. Vorbeşte Ellen White în armonie cu Scripturile?

Da! Scrierile ei sunt pline de texte din Biblie. Scopul ei declarat şi evident a fost să-i îndrepte pe oameni spre Biblie. Cuvintele ei n-au contrazis niciodată Cuvântul lui Dumnezeu.

25. Cum să o accept pe Ellen White ca o profetă adevărată, când nici nu ştiu ce a scris?

Sigur că nu poţi până ce nu citeşti ce a scris. Totuşi, poţi să ştii că ea (1) corespunde cerinţelor unui profet, (2) a realizat lucrarea unui profet şi că (3) biserica adevărată a lui Dumnezeu din timpul sfârşitului trebuie să aibă un profet. Te îndemnăm să-ţi faci rost de una din cărţile ei şi s-o citeşti. (Un exemplar ieftin al cărţii Hristos Lumina Lumii se poate cumpăra de la Amazing Facts, Inc.) Când o vei citi, pune-ţi întrebarea dacă nu te simţi atras de Isus şi dacă este în armonie cu Biblia. A fost scrisă pentru tine. Credem că o vei găsi absolut fermecătoare.

26. Ce poruncă întreită ne dă Pavel cu privire la un profet?

Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. 1 Tesaloniceni 5:20, 21

Apostolul Pavel ne spune că nu trebuie să dispreţuim sau să criticăm un profet, ci mai degrabă ar trebui să verificăm cu atenţie dacă ceea ce spune profetul şi ceea ce face este conform Bibliei. Dacă purtarea şi cuvintele unui profet sunt în armonie cu Biblia, ar trebui să le dăm ascultare. Iată ceea ce cere Isus astăzi de la copiii Lui din vremea sfârşitului.

27. Cum consideră Domnul Isus respingerea cuvintelor şi sfaturilor unui adevărat profet?

Domnul Isus consideră respingerea unui profet adevărat ca şi respingerea sfaturilor lui Dumnezeu (Luca 7:28-30). Mai mult, El declară clar că propăşirea spirituală depinde de credinţa în profeţii Lui (2 Cronici 20:20).

28. Oare profeţii din vremea sfârşitului vin cu învăţături noi sau învîţătura vine doar din Biblie?

Răspundeţi:   Profeţii adevăraţi din vremea sfârşitului nu aduc o altă învîţătură (Apocalipsa 22:18, 19). Biblia este sursa oricărei învăţături. Totuşi, adevăraţii profeţi:

A. Descoperă noi înfăţişări deosebite ale vechilor învăţături biblice care nu au fost evidente până n-au fost scoase în relief de către profet (Amos 3:7).

B. Îi conduc pe copiii lui Dumnezeu spre o umblare mai strânsă cu Isus şi spre un studiu mai profund al Cuvântului Său.

C. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă părţi grele, neclare sau neobservate din Biblie, aşa că deodată ele iau viaţă pentru noi şi ne aduc multă bucurie.

D. Îi feresc pe copiii lui Dumnezeu de fanatism, înşelăciune şi letargie spirituală.

E. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să înţeleagă profeţiile timpului sfârşitului care, verificate după evenimentele de la ştirile de fiecare zi, deodată iau alt înţeles.

F. Îi ajută pe copiii lui Dumnezeu să perceapă siguranţa apropiatei reveniri a Domnului Isus şi sfârşitul lumii.

acă vreţi să căpătaţi o iubire mai profundă pentru Isus, un avânt nou de a citi Biblia şi o înţelegere proaspătă a profeţiilor Biblieiascultaţi de profetul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului. Veţi descoperi că viaţa îmbracă noi dimensiuni. Reţineţi, Domnul Isus a declarat că Îşi va binecuvânta biserica din timpul sfârşitului cu solii profetice de mare ajutor. Domnul să fie lăudat! El face la tot ceea ce s-ar putea gândi cerul pentru copiii Săi din timpul sfârşitului. El doreşte să-Şi salveze copiii şi să-i ducă în împărăţia Lui slăvită. Celor care Îl urmează li se promite intrarea în ceruri (Matei 19:27-29).

Notă: Acesta este cel de-al nouălea şi ultimul ghid de studiu cu subiectul întreitei solii îngereşti din Apocalipsa 14:6-14. Mai rămân alte trei studii fascinante asupra altor subiecte cruciale.

Întrebări de Meditat

1. Ce se întâmplă atunci când o biserică nu are un profet?

Când nu este nici o descoperire dumnezeiască [profeţie], poporul este fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte legea! Proverbele 29:18

Când o biserică nu are un profet care să o călăuzească, să o îndrume, să o conducă înapoi la Isus şi la Biblie, oamenii se vor pierde dezorientaţi (Psalmii 74:9) şi vor pieri în cele din urmă.

2. Sunteţi de părere că s-ar putea să mai apară alţi profeţi adevăraţi de acum şi până la cea de-a doua venire a Domnului Isus?

Întemeindu-ne pe profeţia lui Ioel (Ioel 2:28-32), cu siguranţă că s-ar părea posibil. Vor mai fi însă şi profeţi falşi (Matei 7:15; 24:11, 24). Trebuie să fim gata să-i verificăm pe profeţi după Biblie (Isaia 8:19, 20; 2 Timotei 2:15), să luăm seama la sfaturile lor doar dacă sunt profeţi adevăraţi şi să-i respingem dacă sunt falşi. Dumnezeu ştie când este nevoie de profeţi ca să-i trezească pe oameni, să-i avertizeze, să-i întoarcă la Isus şi la Cuvântul Lui. El a trimis un profet (pe Moise) ca să-I scoată poporul din Egipt (Osea 12:13). El a trimis un profet (pe Ioan Botezătorul) ca să-i pregătească pe oameni pentru prima venire a Domnului Isus (Marcu 1:1-8). El a mai făgăduit solii profetice pentru aceste zile ale timpului sfârşitului. Dumnezeu ni-i trimite ca să ne îndrepte spre Biblie şi spre profeţiile ei cruciale din timpul sfârşitului, ca să ne întărească, să ne încurajeze şi să ne dea asigurare şi să ne facă asemenea lui Isus aşa ca să fim „fără vină” când Se va întoarce Stăpânul. Fără ajutorul unui profet, se vor pierde mulţi prin greşeli, prin somn spiritual şi fiind prea ocupaţi. Aşa că să primim cu bine soliile profetice şi să-L lăudăm pe Dumnezeu că ni le-a trimis pentru binele nostru personal.

3. De ce majoritatea bisericilor de azi nu au darul profeţiei?

Deoarece Dumnezeu Îi trimite profeţi bisericii Sale doar când ea Îi păstrează poruncile. Observaţi textul din Plângerile lui Ieremia 2:9: „Lege nu mai au şi chiar proorocii nu mai primesc nici o vedenie de la Domnul.” Vă rugăm să revedeţi următoarele texte: Ezechiel 7:26; Ieremia 26:4-6; Ezechiel 20:12-16 şi Proverbele 29:18. Aceste versete adeveresc că atunci când poporul lui Dumnezeu nu ţine seama de poruncile Lui, El nu le trimite nici un profet. Când încep să asculte de poruncile Lui, le trimite un profet care să-i ajute, să-i încurajeze şi să-i călăuzească. Aşa că atunci când biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului a început să ţină poruncile Lui, a venit timpul ca să apară un profet. Şi Dumnezeu a trimis unul–exact la timpul potrivit.

4. Ce-aş putea să fac pentru ca darul profeţiei să aibă sens pentru mine?

Modul prin care darul profeţiei poate să capete sens este să studiezi singur şi să urmezi cu rugăciune astfel ca Domnul Isus să te poată călăuzi, feri şi pregăti pentru venirea Lui. „Mulţumesc Dumnezeului Meu totdeauna … căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele … În felul acesta mărturia despre Hristos [spiritul profeţiei] a fost bine întărită în mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Hristos.” 1 Corinteni 1:4-8.

5. Care din următoarele două–darul profeţiei sau darul limbilor–va juca rolul cel mai important în biserica rămăşiţei lui Dumnezeu din timpul sfârşitului?

Darul profeţiei va juca rolul cel mai important. În 1 Corinteni 12:28, este enumerat ca al doilea ca importanţă dintre toate darurile, în timp ce darul limbilor este enumerat ultimul. O biserică fără darul profeţiei este oarbă (vezi întrebarea 16 din acest ghid de studiu). Domnul Isus Îşi avertizează solemn biserica din timpul sfârşitului despre pericolul orbirii şi o avertizează să-şi ungă ochii cu alifie cerească ca să poată vedea (Apocalipsa 3:17, 18). Alifia reprezintă Duhul Sfânt (1 Ioan 2:20, 27; Ioan 14:26), care dă toate darurile bisericii (1 Corinteni 12:4,7-11). Dacă vor lua seama la cuvintele profetului lui Dumnezeu, biserica rămăşiţei din timpul sfârşitului va înţelege clar Biblia şi va fi ferită de nesiguranţă şi confuzie.

6. Cred în „Biblie şi numai în Biblie” ca sursa de învăţătură şi călăuzire pentru vieţuirea creştină. Aşa că, îi resping pe toţi profeţii din zilele noastre.

Ai dreptate că crezi doar în Biblie ca fiind sursa învăţăturii creştine. Totuşi, te rog să-ţi aminteşti că Biblia arată clar că:

A. Darul profeţiei va exista în biserica lui Dumnezeu până la sfârşitul timpului (Efeseni 4:11, 13).

B. Biserica Domnului Isus din timpul sfârşitului va avea darul profeţiei (Apocalipsa 12:17 19:10 22:9).

C. Să respingi sfatul unui profet înseamnă să respingi sfatul lui Dumnezeu (Luca 7:28-30).

D. Ni se porunceşte să verificăm profeţii şi să le urmăm sfatul dacă vorbesc şi trăiesc în armonie cu Biblia (1 Tesaloniceni 5:20, 21).

Oamenii care îşi întemeiază credinţa „doar pe Biblie” trebuie să-i urmeze sfaturile cu privire la profeţi. Adevăraţii profeţi vor vorbi întotdeauna în armonie cu Biblia. Profeţii care contrazic Cuvântul lui Dumnezeu sunt falşi şi ar trebui respinşi. Dacă nu ascult de profeţi şi nu-i testez, înseamnă că nu îmi întemeiez credinţa pe Biblie, care porunceşte să fac astfel.

Sursa: Amazing Facts 

 

14 dovezi ale valabilității Legii lui Dumnezeu

14 dovezi ale valabilității Legii lui Dumnezeu

Este categoric adevărat că încălcarea Legii lui Dumnezeu atrage întotdeauna după sine consecinţe negative. Din moment ce delictele copleşeşc oraşele în care locuim, pentru ca să aducem pacea şi liniştea în ele

2 răspunsuri

  1. Coloseni 2
    16 Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat,
    Invataturile d-voastra legate de mancare si sabat sunt total contrar bibliei. Daca credeti ceva Tineti pt voi nu obligati si pe altii pentru ca asa spune scriptura .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.